04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Razpisi

Svet zavoda Doma Petra Uzarja na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17 in 54/17), 19. člena Statuta Doma Petra Uzarja ter sklepa Sveta zavoda Doma Petra Uzarja z dne 13.12. 2018, razpisuje prosto delovno mesto

 

direktorja 

 

zavoda Doma Petra Uzarja Tržič (m/ž)

 

Za direktorja zavoda (m/ž) je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne zakonske pogoje in pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,  št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).

 

Od kandidata/ke se pričakuje, da ima organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda in smisel za poslovnost ter delo z ljudmi.

 

K pisni prijavi morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis,
  • potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe,
  • potrdilo o delovnih izkušnjah,
  • potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva,
  • dokazilo, da ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izdaja Ministrstvo za pravosodje RS),
  • izjavo, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnjega odstavka (izdaja pristojno sodišče),
  • ter program in vizijo dela zavoda.

 

Mandat direktorja/ice traja pet let. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena pogodba za določen čas, in sicer čas trajanja mandata.

 

Kandidat/ke se morajo prijaviti na razpis v roku 8 dni po njegovi objavi. Svet zavoda prepozno prispelih ali nepopolnih vlog ali vlog, ki ne bodo posredovane priporočeno po pošti, ne bo obravnaval.

 

Pisne prijave z vsemi dokazili naj kandidati priporočeno po pošti pošljejo na naslov: Svet zavoda Doma Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič, z oznako »Za razpis direktorja/ice«, s pripisom »Ne odpiraj«.

 

O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenem z zakonom.

 

Svet zavoda Doma Petra Uzarja