Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

Nega in oskrba v domu

V domu smo vsak dan prisotni zato, da zadovoljimo potrebam stanovalcem in se lahko pogovorimo s svojci: socialna služba, služba zdravstvene nege in oskrbe, recepcija, kuhinja, pralnica in strežnice. Z veseljem prihajamo v službo, ko nas že pred 7. uro zjutraj pričakajo stanovalci in prijazno pozdravijo.

V naši novi brošuri, ki smo jo izdali ob 35.letnici, ob tem s skupnimi močmi izdelali nov slogan in nov logo, ki ponazarja našo toplino in varnost. Našo novo brošuro si lahko prelistate tu: Brošura našega doma

Po Zakonu o socialnem varstvu dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših ter pomoč posamezniku in družini na domu. Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Dom za starejše opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na starost ter izvaja pomoč na domu.

Da zadostimo potrebam naših uporabnikov, dejavnost doma ves čas nadgrajujejo in izboljšujemo ter tako dosegamo visoko zadovoljstvo vseh naših uporabnikov. Ponujamo pester nabor vsakodnevnih športnih, družabnih in preventivnih aktivnosti, ki pozitivno vplivajo na fizično in psihično zdravje, ponujamo sodobno fizioterapijo, fiziatrijo, psihiatrijo in svetovanje.

Nudimo tudi kratkotrajne namestitive do treh tednov.

Izvajamo tudi pomoč na domu za Občino Tržič in Občino Naklo. Storitev se prilagaja potrebam posameznega upravičenca in obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, gospodinjsko pomoč, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in prinašanje pripravljenega obroka na dom – razvoz kosil.

Dom izvaja tudi dnevno varstvo, ki ga lahko uporabniki koristijo na dneve in v urah, ko ga potrebujejo.

Socialna služba

V socialni službi Doma Petra Uzarja pomagamo, da je prehod iz domačega okolja v domsko okolje za starega človeka čim manj stresen. Vselej smo na voljo za pogovor, bodočim stanovalcem in svojcem posredujemo začetne informacije o postopku sprejema, o cenah, o življenju v domu, o hišnem redu, o postopkih urejanja plačila in o vsem drugem, kar jih zanima. Poleg zbiranja dokumentacije ohranjamo stik z bodočimi stanovalci in njihovimi svojci in jih obveščamo o prostih posteljah.

Na dan sprejema si vzamemo čas za novo sprejetega stanovalca. Seznanimo ga s strokovnimi delavci in pomagamo pri vključevanju v domsko življenje. Pripravimo dogovor o izvajanju storitve institucionalnega varstva, ki ga stanovalec sklene z domom.

Radi poznamo svoje stanovalce, zato jih v prvih dnevih po sprejemu prosimo, da nam povedo kaj o sebi, o tem, kakšna je njihova življenjska zgodba, kaj so doma radi počeli, kaj pričakujejo od domskega življenja. Na podlagi zgodbe in želja ter potreb, ki jih ima stanovalec, v prvem mesecu njegovega bivanja pri nas pripravimo osebni (individualni) načrt, ki je vodilo pri našemu timskem delu. Osebni (individualni načrt) pogledamo skupaj s stanovalcem vsake pol leta. Namen je, da nam stanovalec pove, kaj je tiso, kar smo zmogli uresničiti in kaj je tisto, kar si še želi.

Socialna služba pomaga pri reševanju stisk in težav kot so denarne zadeve, prijava začasnega bivališča, urejanje skrbništva, za kar se povezuje z drugimi službami (CSD, ZPIZ, UE).

Socialna služba ima odprta vrata za vsa vprašanja, predloge in pripombe, ki jih imajo naši stanovalci in njihovi svojci.  Aktivno sodeluje tudi pri vpeljevanju novega koncepta dela na oddelku stanovalcev z demenco, ki ga želimo preoblikovati v bivalno enoto, ki bo ljudem z demenco bolj prijazna. Tukaj ima socialna služba pomembno vlogo, saj je ravno socialni vidik človeka tisti, ki lahko izboljša življenje ljudi z demenco. Sodobne smernice oblikujemo in vpeljujemo postopno, zavedamo se, da nagle spremembe ne vplivajo dobro na stanovalce z demenco.

Zdravstvena nega in oskrba

Zdravstveno negovalna enota je enota doma, ki izvaja vso zdravstveno nego in oskrbo in je po svojem obsegu največja. Našim stanovalcem nudimo njihovi starosti, počutju, željam in zdravstvenemu stanju primerno oskrbo, zdravstveno nego, psihiatrijo, fizioterapijo in delovno terapijo.

Zdravstvena nega in oskrba naših stanovalcev je usmerjena v vsestransko pomoč pri opravljanju vseh življenjskih aktivnostih, hkrati pa jim želimo ohraniti največjo možno mero samostojnosti in neodvisnosti. Pri tem upoštevamo cilje sodobne gerontološke zdravstvene nege.

Uporabniku nudimo celostno obravnavo in v skladu z njegovimi fizičnimi, psihičnimi in socialnimi potrebami. Glede na obseg pomoči, ki jo starostnik potrebuje, Dom Petra Uzarja stanovalcem nudi in zagotavlja:

  • oskrbo I, II, III/1 in III/2;
  • zdravstveno nego I, II, III in IV;

Posebna pozornost zdravstvene nege je namenjena stanovalcem, ki so v celoti odvisni od nege in pomoči negovalnega osebja.

Strokovno usposobljeno osebje pod vodstvom glavne sestre in dveh oddelčnih sester skrbi za celovito strokovno izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, stanovalcem in njihovim svojcem pa so vedno na voljo pri reševanju morebitnih težav ter dajanje informacij o stanju stanovalcev.

Za dementne stanovalce imamo organizirano varstvo na varovanem oddelku. Le ta je namenjen tistim stanovalcem, ki niso več sposobni zagotoviti varnega bivanja sebi in drugim. Dnevne aktivnosti so prilagojene njihovim sposobnostim in potekajo pod strokovnim vodstvom.
Skrbimo za stalno izobraževanje, saj le tako lahko zadostimo spremenjenim potrebam stanovalcev.

V Domu Petra Uzarja Tržič imamo organizirano splošno ambulanto:

  • zdravnik splošne prakse trikrat tedensko v dopoldanskem času,
  • psihiater dvakrat mesečno in
  • fiziatrinja dvakrat mesečno oz. po potrebi.

Zdravnik je svojcem in stanovalcem vedno na voljo tudi za vse informacije o zdravstvenem stanju stanovalcev.