Skoči do osrednje vsebine
04 598 03 00 info@dputrzic.si
facebook yotubeikona

KIJZ

Katalog informacij javnega značaja

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja je začel veljati dne 22. 3. 2003 in ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Namen tega zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Dom Petra Uzarja Tržič Telefon: 04 598 03 00 Telefax: 04 598 03 28 E-pošta: info@dputrzic.si

Naziv odgovorne osebe, ki je sprejela katalog: dr. Anamarija Kejžar

Datum objave kataloga: 30.7.2018

Podatek o dostopnosti KIJZ v elektronski obliki: KATALOG (pdf)

Podatek o dostopnosti KIJZ v fizični obliki: V prostorih Doma Petra Uzarja Tržič, pri uradni osebi za dostop do informacij javnega značaja. Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti informacijo na vpogled, pridobiti njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.1. Organigram in podatki o organizaciji organa

Organiziranost predstavljamo v organigramu, podlaga za delovanje organa je statut.

Kratek opis delovnega področja organa:

Po zakonu o socialnem varstvu dom za starejše opravlja institucionalno varstvo starejših ter pomoč posamezniku in družini na domu. Institucionalno varstvo po tem zakonu obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo.

Dom za starejše opravlja tudi naloge, ki obsegajo priprave okolja, družine in posameznikov na starost.

S svojim delovanjem dom zagotavlja naslednje programske sklope:

  • Osnovno oskrbo (nastanitev, socialna oskrba in nega, prehrana, čiščenje, šivanje, likanje in pranje);
  • Zdravstveno oskrbo (splošno zdravstveno varstvo in nega, zdravniška nega z rehabilitacijo, fizioterapija, delovna terapija);
  • Programe v funkciji višje kvalitete življenja (funkcionalna in zaposlitvena delovna terapija, kulturne in družabne prireditve, integracije z okoljem, priprave posameznika, družine in okolja na bivanje v domu, individualizacija in socializacija odnosov, vodenje, varstvo, usposabljanje, rehabilitacija, resocializacija, pedikerske in frizerske storitve).

Lokacija

Dom Petra Uzarja Tržič je splošni javni socialno varstveni zavod, ki leži v zibelki gora Zelenice, Kriške gore, Dobrče in se z dolino odira proti Kranju in Bledu. Prvi uporabniki so v njem našli svoj dom aprila leta 1980. Dom ima danes 180 stanovalcev, katerim z veliko spoštovanja in prijazno nudimo socialno oskrbo in zdravstveno nego strokovno usposobljeni delavci.

Pri svojem delu sledimo sodobnim strokovnim usmeritvam, delamo po načelih trajnostnega razvoja doma in stalnega izboljševanja kakovosti.

Edinstvena lega, ki omogoča stanovalcem obisk mesta ali izlet v naravo, je dodatna prednost našega doma.

Dejavnosti

Pri svojem delu sledimo sodobnim strokovnim usmeritvam, delamo po načelih trajnostnega razvoja doma in stalnega izboljševanja kakovosti.

Cenik oskrbe je objavljen na spletni strani.

 2.2. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Uradna oseba za posredovanje IJZ: Domen Rakovec, direktor

E pošta: domen.rakovec@dputrzic.si

Telefon: 04 598 03 00

2.3. Državni register predpisov in register predpisov EU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2.4. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

2.5. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Informacijski pooblaščenec – zbirka osebnih podatkov

Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Dostop do podrobnejših vsebin posameznega sklopa informacij je mogoč s klikom na uradno spletno stran zavoda: www.dputrzic.si.

Prav tako se lahko bralec kataloga s konkretnim vprašanjem obrne na spletni naslov zavoda: info@dputrzic.si.

Posredovanje vseh informacij javnega značaja v katerikoli izbrani obliki je v skladu z Uredbo o višini stroškov posredovanja informacij javnega značaja brezplačno.

Za posredovanje prepisa fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije, lahko DSO prosilcu zaračuna materialne stroške, ki so opredeljeni v 18. in 19. čl. Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Odgovor bo naslovniku posredovan pisno v e-obliki v roku 7-ih dni s strani odgovorne uradne osebe.

Prosilec lahko zahteva dostop do informacij javnega značaja pisno ali ustno. Zavod mu je dolžan omogočiti dostop do informacije javnega značaja (razen, če gre za podatke, ki jih določa 6. čl. ZDIJZ) v času uradnih ur v prostorih zavoda in s strani odgovorne osebe.

Katalog informacij javnega značaja je izpisan v slovenskem jeziku in je na voljo v elektronski obliki. Za posredovanje posameznih sklopov informacij javnega značaja so odgovorne osebe, določene v uvodu kataloga. Vse posredovane informacije javnega značaja je mogoče natisniti.

Opozorilo: pri pristopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradno prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače.